Ochrana autorských práv

Ochrana autorských práv

Obsah aj rozvrhnutie webových stránok spoločnosti Nodens, s.r.o., sú chránené autorským právom. Ochrana autorským právom sa vzťahuje predovšetkým na akékoľvek reprodukcie, úpravy, preklady a ukladanie či spracovanie na iných médiách, vrátane ukladania alebo spracovania elektronickými prostriedkami. Akékoľvek ďalšie využívanie obsahu webových stránok, či už stránok ako celku, alebo ich časti vrátane zdrojového kódu, vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas udelený spoločnosťou Nodens, s.r.o. Akákoľvek reprodukcia informácií alebo dát, najmä použitie textov či ich častí alebo grafického obsahu, vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas udelený spoločnosťou Nodens, s.r.o.